Joustava leasing yrityksille

Leasing-palveluiden avulla pidät yrityksesi konekannan ajanmukaisena ja kustannukset hallinnassa. Talhulla leasing-palveluiden laadun takaa Grenken joustava ja yksilöllinen asiakaspalvelu. Leasing-rahoituksen voit saada kaikkiin yli 500 €:n arvoisiin rakennuskoneisiin.

Leasing-rahoitus

Tilatessasi yli 500 euron arvoisen koneen sinulla on mahdollisuus leasing-rahoitukseen. Leasing-rahoitusta käyttäessäsi ei pääomaa tarvitse sitoa käyttöomaisuuteen ja mikä parasta, vuokra on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Leasing on joustava ja edullinen rahoitusmuoto, joka sopii yksityisille yrityksille ja julkisten hankintojen rahoittamiseen. Leasing-rahoituksessa on kolme osapuolta: asiakas, myyjä (Talhu) ja rahoitusyhtiö (Grenke). Asiakas maksaa kiinteää kuukausimaksua, jolla hän saa käyttöoikeuden laitteisiin.

Voit valita maksuajaksi 12 kk, 24 kk, 36 kk, 48 kk 60 kk tai 72 kk. Sopimuskauden jälkeen koneen voi joko ostaa, vaihtaa uuteen tekemällä uuden sopimuksen tai palauttaa takaisin meille.

Verkkokaupassa leasing-rahoituksen voit valita kassalla maksutapa-vaiheessa.

Leasing-rahoituksen hakeminen

 1. Asiakas valitsee haluamansa laitteen ja vuokra-ajan (lisää koneen ostoskoriin ja valitsee kassalla maksutavaksi “leasing” sekä halutun kk-määrän)
 2. Grenke tekee rahoituspäätöksen, kun asiakas on painanut LÄHETÄ TILAUS.
 3. Talhu lähettää asiakkaalle allekirjoitettavaksi leasingsopimuksen (edellyttää hyväksyttyä rahoituspäätöstä).
 4. Kone toimitetaan asiakkaalle Talhu Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaan.
 5. Asiakas allekirjoittaa toimituksen hyväksymislomakkeen, kun toimitus on tapahtunut, jolloin myös vuokramaksuvelvollisuus alkaa.

Vuokrakauden jälkeen seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

 • Vuokra-aikaa voidaan jatkaa
 • Laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin vanhat laitteet palautuvat myyjälle
 • Asiakas voi palauttaa omalla kustannuksellaan laitteet myyjän ilmoittamaan paikkaan
 • Asiakas voi ostaa laitteet Talhu Oy:ltä 5%:n jäännöserää vastaavalla summalla.
 • Säästät veroissa, koska leasinghankinnat voidaan vähentää täysimääräisinä verotuksessasi.
 • Säästät käteisvaroja muihin tarpeisiin etkä ole sidottu tuotteisiin pysyvästi.
 • Oma pääoma ei kärsi suurista kertahankinnoista.
 • Voit sijoittaa hankintoihin suunnitellut rahat itse liiketoimintaan, missä ne tuottavat paremmin.
 • Tiedät jo etukäteen kiinteät kulut sopimuksen laitteista ja voit budjetoida tehokkaammin.
 • Saat takuuvarmasti nopean luottopäätöksen ja hankinta on helppoa
 • Tarjoamme joustavuutta sopimuksissa. Halutessasi voit jopa vaihtaa leasing laitteita uudempiin sopimuskauden aikana.

Yleiset leasingehdot (YLE)

1 § Tarkoitus

1.1. Tällä sopimuksella sovitaan niistä ehdoista ja määräyksistä, joita sovelletaan sopijapuolten välillä Leasingyhtiön Asiakkaan valitsemalta Myyjältä ostamaan ja valitsemaan leasingkohteeseen sekä sen edelleen vuokraamiseen Asiakkaalle.

1.2. Tämän sopimuksen kohteena oleva leasingkohde on yksilöity tämän sopimuksen etusivulla tai etusivulla viitatussa tähän sopimukseen liittyvässä liitteessä.

2 § Täyskuoletusvelvollisuus

2.1. Asiakas on velvollinen kuolettamaan Leasingyhtiölle täysmittaisesti leasingkohteen hankinnasta ja muista tämän sopimuksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sekä Leasingyhtiön katteen.

3 § Leasingkohteen hankinta ja hyväksyminen

3.1. Asiakas valitsee leasingkohteen ja Myyjän. Asiakas sopii Myyjän kanssa leasingkohteesta maksettavan hinnan ja muut toimitusehdot. Leasingyhtiö ei ole vastuussa näistä asioista. Asiakkaalla ei ole oikeutta hankkia leasingkohdetta Leasingyhtiön nimiin tai lukuun, ellei Leasingyhtiö ole antanut siihen etukäteen kirjallista suostumusta.

3.2. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen Asiakas vahvistaa, että Asiakas on tutustunut leasingkohteeseen ja siihen liittyviin kaikkiin tietoihin ja että leasingkohde vastaa Asiakkaan kaikkia vaatimuksia ja odotuksia, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, leasingkohteen ominaisuuksien, soveltuvuuden, kunnon, kestävyyden ja muiden mahdollisten ominaisuuksien suhteen.

3.3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan omalla kustannuksellaan kaikista tarvittavista leasingkohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä asioista. Asiakas sitoutuu toimituksen tapahduttua tarkistamaan leasingkohteen välittömästi riittävällä huolellisuudella ja ilmoittamaan toimituksen hyväksymisen tai hylkäämisen Leasingyhtiölle käyttämällä Leasingyhtiön kulloinkin osoittamaa erillistä vastaanottopöytäkirjalomaketta. Vastaanottopöytäkirjalomake on kiinteä ja olennainen osa tätä sopimusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vedota leasingkohteen mahdollisiin puutteisiin tai virheisiin toimituksen hyväksymisen jälkeen. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyväksyä leasingkohdetta osittain, ellei Leasingyhtiö ole antanut siihen kirjallista suostumusta.

3.4. Asiakkaan allekirjoittaman vastaanottopöytäkirjan saatuaan Leasingyhtiö ostaa leasingkohteen Myyjältä ja suorittaa siihen liittyvän kauppahinnan. Mikäli Asiakas ei hyväksy leasingkohdetta, Leasingyhtiö ei osta leasingkohdetta. Asiakas sitoutuu korvaamaan Leasingyhtiölle leasingkohteen toimituksen hyväksymisen viivästymisestä aiheutuneet vahingot tai muut leasingkohteen kauppahinnan maksun viivästymisestä mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

4 § Sopimuksen voimassaolo

4.1. Leasingyhtiö solmii ostamastaan leasingkohteesta tämän sopimuksen mukaisen sopimuksen Asiakkaan kanssa. Asiakas sitoutuu ottamaan leasingkohteen tämän sopimuksen mukaisesti käyttöönsä.

4.2. Leasingkohteen perussopimuskauden pituus on määritelty tämän sopimuksen etusivulla. Perussopimuskausi alkaa leasingkohteen luovuttamista seuraavan kalenterineljännesvuoden (tai –kuukauden, jos on sovittu kuukausittaisesta maksutavasta) ensimmäisestä päivästä. Jos leasingkohde luovutetaan ennen perussopimuskauden alkua, väliajalta Asiakas maksaa 1/30 kuukausittaisesta maksusta päivää kohden. Myös tähän väliaikaan sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.

4.3. Perussopimuskauden päättyessä tämän sopimuksen voimassaolo pidentyy automaattisesti kuuden (6) kuukauden ajanjaksoissa uusiutuen automaattisesti uudelleen kuuden (6) kuukauden ajanjaksoille, ellei sopijapuoli ole irtisanonut tätä sopimusta kirjallisesti päättymään vähintään kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin kulumassa olevan perussopimuskauden tai ajanjakson päättymistä.

4.4. Leasingyhtiöllä on oikeus välittömin seuraamuksin purkaa tämä sopimus ja saada leasingkohde välittömästi haltuunsa, mikäli:
4.4.1. Leasingmaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen muu maksu on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä
4.4.2. Asiakas asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin, hakee akordia, hakee yrityssaneerausmenettelyä tai muutoin lakkauttaa maksunsa;
4.4.3. Asiakas on sopimusta tehdessään antanut vääriä tietoja tai jättänyt tähän sopimuksen vaikuttavia seikkoja ilmoittamatta siten, että sopimussuhteen jatkaminen on kohtuutonta Leasingyhtiön mielestä;
4.4.4. Asiakkaan liiketoiminnassa tai omistussuhteissa tapahtuu olennainen muutos;
4.4.5. Tähän sopimukseen liittyvä vakuus, takaus tai muu velvoite ei ole Leasingyhtiön mielestä enää riittävä;
4.4.6. Asiakas ei huolehdi leasingkohteen kunnosta tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla, käyttää leasingkohdetta sopimuksenvastaiseen tarkoitukseen tai muutoin toimii olennaisesti tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti;
4.4.7. Kaikki tämän kohdan 4.4. ehdot koskevat myös Asiakkaan puolesta takauksen antanutta takaajaa.

4.5. Tämä sopimus päättyy välittömästi purkuilmoituksen tiedoksisaannista ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Leasingyhtiö on lähettänyt purkuilmoituksen. Leasingyhtiöllä on lisäksi oikeus purkaa kaikki muut Asiakkaan kanssa mahdollisesti sovitut sopimukset päättymään välittömin seuraamuksin.

4.6. Mikäli Leasingyhtiö purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä tässä kohdassa 4.4. mainitulla perusteella:
4.6.1. Asiakas on velvollinen suorittamaan Leasingyhtiölle vahingonkorvauksena erääntyneiden leasingmaksujen ja muiden maksujen lisäksi kaikki leasingkohteen takaisinottamisesta, myymisestä, uudelleen vuokraamisesta tai arvioimisesta aiheutuvat kulut;
4.6.2. Muut tämän sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset sekä leasingkohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista Asiakas lain tai tämän sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka Leasingyhtiö leasingkohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan;
4.6.3. Vahingonkorvauksena kaikkien päättymishetkellä jäljellä olevan sopimuskauden erääntymättömät leasingmaksut; ja
4.6.4. Mikäli Asiakas ei palauta leasingkohdetta tai leasingkohde ei ole tämän sopimuksen mukaisessa kunnossa, Asiakas on velvollinen maksamaan lisäksi leasingkohteen jäännösarvon Leasingyhtiölle.

5 § Leasingkohteen kunto ja virheellisyys

5.1. Leasingyhtiö vuokraa leasingkohteen siinä kunnossa kuin se on toimituksen hyväksymispäivänä.

5.2. Leasingyhtiötä ei voi samaistaa Leasingkohteen Myyjään tai valmistajaan. Koska tämän sopimuksen tarkoituksena on hankkia Asiakkaan käyttöön tässä sopimuksessa yksilöidyt leasingkohteet eikä Leasingyhtiöllä rahoittajana ole sellaista asiantuntemusta leasingkohteen käyttötarkoituksesta ja teknisiin ominaisuuksista Asiakkaalla, sopijapuolet ovat sopineet seuraavasta toimintatavasta ja vastuunjaosta:
5.2.1 Leasingyhtiö ei vastaa leasingkohteen laadusta, kunnosta tai soveltuvuudesta tarkoitukseensa. Asiakas hyväksyy sen, että Asiakas ei voi esittää Leasingyhtiölle leasingkohdetta koskevia väitteitä laitteessa olevan virheen, puutteen tai muun ominaisuuden perusteella.
5.2.2. Asiakas on tutustunut Myyjän tai valmistajan huolto-, takuu- ja toimitusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
5.2.3. Mikäli leasingkohteessa ilmenee sopimuskauden aikana vikoja tai puutteita, Asiakas sitoutuu esittämään näistä johtuvat kaikki vaatimuksensa Myyjälle tai Myyjän osoittamalle takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen antajalle. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan vaatimusten esittämisestä välittömästi myös Leasingyhtiölle. Mikäli Myyjä tai takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen antaja kiistää Asiakkaan vaatimuksen, Asiakkaalla on oikeus ajaa vaatimuksiaan Myyjää tai Myyjän osoittamaa takuu- tai muun senkaltaisen sitoumuksen antajaa kohtaan omissa nimissään ja omalla kustannuksellaan. Leasingyhtiö ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin Asiakkaan vaatimuksiin liittyen, mutta on kuitenkin oikeutettu halutessaan niin tekemään.

6 § Leasingkohteen käyttö, kulut, korjaukset ja luvat

6.1. Asiakas sitoutuu käyttämään leasingkohdetta ainoastaan sovittuun tarkoitukseen, pitämään sen omalla kustannuksellaan säännönmukaisessa ja käyttökelpoisessa kunnossa sekä huolehtimaan ammattitaitoisesta huollosta ja hoidosta. Asiakas vastaa kaikista käyttö- ja ylläpitokustannuksista mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, tarvittavat korjaukset ja varaosat.

6.2. Asiakas on velvollinen hankkimaan ja ylläpitämään kaikki leasingkohteen käyttöön tarvittavat viranomaisten tai muiden tahojen luvat tai lisenssit. Asiakkaan on noudatettava kaikkia leasingkohteeseen tai sen käyttöön kohdistuvia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä valmistajan ja toimittajan ohjeita.

6.3. Asiakas on velvollinen sijoittamaan leasingkohteen siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteen.

6.4. Asiakkaan tulee pyytää Leasingyhtiöltä kirjallinen lupa leasingkohteen siirrolle, pois lukien liikkuvan käytön leasingkohteet.

6.5. Asiakkaalla ei ole ilman Leasingyhtiön kirjallista suostumusta oikeutta tehdä leasingkohteisiin sellaisia muutoksia tai asentaa sellaisia lisäosia, jotka vähentäisivät leasingkohteen arvoa tai käyttökelpoisuutta taikka muuttaisivat sen käyttötarkoitusta. Kaikki leasingkohteeseen liitetyt tai vaihdetut osat siirtyvät Leasingyhtiön omaisuudeksi ilman eri korvausta.

6.6. Tilanteessa, jossa leasingkohdetta ei voida korjata, Asiakas voi omalla kustannuksellaan vaihtaa leasingkohteen toiseen ominaisuuksiltaan vähintään vastaavanlaiseen leasingkohteeseen. Leasingkohteen vaihto edellyttää Leasingyhtiön kirjallista suostumusta. Ennen vaihtamista Asiakkaan tulee toimittaa Leasingyhtiölle korvaavien leasingkohteiden tuote- ja muut tiedot. Vaihtohetkellä korvaavasta leasingkohteesta tulee Leasingyhtiön omaisuutta ja tällöin korvaava leasingkohde on tämän sopimuksen tarkoittama leasingkohde ja siihen sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja.
6.6.1. Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan leasingkohteen hyväksyttämisestä, hankkii tarvittavat luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset.

7 § Leasingkohteen vaihtaminen

7.1. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa leasingkohde tämän kohdan 7 mukaisesti. Jos Asiakas haluaa vaihtaa osittain tai kokonaan leasingkohteen, Asiakkaan tulee toimittaa Leasingyhtiölle kirjallinen vaihtopyyntö viimeistään neljä (4) viikkoa ennen haluamaansa vaihtoajankohtaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa Leasingyhtiölle uusi vaihdettava leasingkohde ja sen arvo vaihtopyynnön yhteydessä. Leasingyhtiö päättää oman vapaan harkintansa mukaan taloudelliset ja muut mahdolliset näkökohdat huomioon ottaen vaihtomahdollisuudesta.

7.2. Mikäli Leasingyhtiö suostuu vaihtoon, Leasingyhtiö toimittaa Asiakkaalle vaihtotarjouksen, jonka leasingmaksuihin on laskettu vielä maksamatta olevat maksut ja uusiin leasingkohteisiin kohdistuvat maksut. Mikäli Asiakas hyväksyy Leasingyhtiön tarjouksen, Asiakkaan tulee allekirjoittaa uusi sopimus ja toimittaa allekirjoitettu sopimus Leasingyhtiölle. Uusi sopimus astuu voimaan, kun uusi leasingkohde on toimitettu Asiakkaalle ja Asiakas hyväksynyt toimituksen uuden sopimuksen ehtojen mukaisesti.

7.3. Asiakas on velvollinen palauttamaan vaihdetut leasingkohteet välittömästi Leasingyhtiölle tämän sopimuksen mukaisesti.

8 § Maksut

8.1. Asiakas on velvollinen suorittamaan leasingmaksut ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut Leasingyhtiölle tämän sopimuksen edellyttämällä tavalla siten, että ne ovat Leasingyhtiön vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä. Asiakas sitoutuu suorittamaan maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä mitään vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia.

8.2. Leasingmaksu erääntyy kultakin leasingmaksujaksolta etukäteen kunkin leasingmaksujakson ensimmäisenä päivänä. Leasingyhtiö toimittaa Asiakkaalle leasingmaksujen laskut etukäteen. Muut tämän sopimuksen mukaiset maksut erääntyvät vaadittaessa.

8.3. Asiakas on velvollinen maksamaan leasingmaksut ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut ehdottomina ja riippumattomina leasingkohteen mahdollisista vioista, puutteista, kunnosta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, Myyjän sopimusrikkomuksesta, Asiakkaan oikeudesta tehdä kolmansiin kohdistuvia vaatimuksia tai kolmansien oikeudesta tehdä Asiakkaaseen kohdistuvia vaatimuksia.

8.4. Leasingyhtiöllä on oikeus periä Asiakkaalta perittävien perustamis- ja laskutuspalkkioiden lisäksi Asiakkaalle toimitetuista muista palveluista ja tuotteista Leasingyhtiön kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut.

8.5. Leasingmaksun tai muun tähän sopimuksen mukaisen maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan Leasingyhtiölle erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskoron määrä määräytyy voimassaolevan Grenkeleasing Oy:n hinnaston mukaan. Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan Leasingyhtiölle leasingmaksun ja muiden tähän sopimukseen mukaisten maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

9 § Verot

9.1. Leasingmaksuihin sekä kaikkiin muihin tämän sopimuksen mukaisiin maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

9.2. Asiakas vastaa kaikista leasingkohteen ostamisesta, hallussapidosta, vuokraamisesta, käyttämisestä tai asentamisesta taikka muutoin tästä sopimuksesta tai leasingkohteesta Leasingyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

9.3. Asiakas on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä muut mahdolliset verot ja viranomaismaksut, jotka aiheutuvat leasingkohteesta.

10 § Vakuuttaminen

10.1. Leasingyhtiö ottaa Asiakkaan kustannuksella leasingkohteelle kulloinkin soveltamansa käytännön mukaisen vahinkovakuutuksen täydestä arvosta, ellei sopijapuolet toisin kirjallisesti sovi. Leasingyhtiö ei kuitenkaan vakuuta kulloinkin vakuutuksen piiriin kuulumattomia leasingkohteita. Leasingyhtiön huolehtiessa vakuutuksesta Leasingyhtiö toimittaa Asiakkaalle selvityksen vakuutuksen sisällöstä. Mikäli sopijapuolet sopivat, että Asiakas huolehtii vakuutuksesta, Asiakas sitoutuu hankkimaan ja ylläpitämään leasingkohteelle vahinkovakuutuksen jälleenhankinta-arvosta. Asiakas toimittaa Leasingyhtiölle jäljennöksen vakuutustodistuksesta välittömästi, mutta viimeistään neljän (4) viikon kuluessa leasingkohteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Leasingyhtiö ottaa vakuutuksen Asiakkaan kustannuksella tämän sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalle ei hyvitetä mahdollisen päällekkäisen vakuutusturvan aiheuttamia kustannuksia. Sopijapuolet sitoutuvat osaltaan huolehtimaan siitä, että vakuutusten edunsaajana on Leasingyhtiö. Asiakas vastaa vakuutusten omavastuuosuuksista, vakuutusturvan riittävyydestä ja kaikista sellaisista vahingoista, joita vakuutus ei korvaa. Mikäli Asiakas katsoo vakuutusturvan riittämättömäksi, Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan hankkimaan tarpeelliseksi katsomansa lisävakuutusturvan.

11 § Vastuu leasingkohteen aiheuttamasta vahingosta

11.1. Asiakas vastaa kaikista leasingkohteen aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, myös suhteessa kolmanteen osapuoleen. Asiakas vastaa myös siitä, ettei Leasingyhtiölle aiheudu vahinkoa tällaisen vahingon johdosta tai siitä esitetyistä vaatimuksista.

12 § Riskivastuu

12.1. Asiakkaalla on vaaranvastuu ja riski leasingkohteesta siitä lukien, kun leasingkohde luovutettiin Asiakkaalle aina siihen asti, kun Asiakas on palauttanut leasingkohteen tämän sopimuksen päättyessä Leasingyhtiölle.

12.2. Mikäli leasingkohde vahingoittuu, varastetaan, menetetään tai tulee käyttökelvottomaksi, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Leasingyhtiölle ja tekemään vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen. Vakuutusyhtiön suostumuksen saatuaan Asiakkaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin leasingkohteen korjaamiseksi tai korvaamiseksi tämän sopimuksen hyväksymishetken mukaiseen kuntoon, pois lukien normaali leasingkohteen kuluminen. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, Asiakas on velvollinen korjaamaan tai hankkimaan korvaavan leasingkohteen omalla kustannuksellaan Leasingyhtiön päättämällä tavalla. Huolimatta leasingkohteen vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan eikä sitä tästä johtuen voida käyttää, Asiakas on kuitenkin velvollinen suorittamaan leasingmaksut ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut Leasingyhtiölle.

13 § Ohjelmistot ja muut immateriaalioikeudellisesti suojatut kohteet

13.1. Asiakas on velvollinen hankkimaan kaikki tarvittavat leasingkohteen mukana mahdollisesti tulevien tai käyttöön tarvittavien ohjelmistojen ja muiden immateriaalioikeudellisesti suojattujen kohteiden tarvittavat käyttöoikeudet.

13.2. Leasingyhtiö ei ole vastuussa näiden käyttöoikeuksien hankkimisesta, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita.

13.3. Leasingyhtiöllä ei ole mitään käyttöoikeuden luovutukseen perustuvia tai liittyviä oikeuksia, vastuita tai velvoitteita. Asiakas sitoutuu vapauttamaan Leasingyhtiön kaikista tällaisista vastuista ja velvoitteista.

13.4. Tämän sopimuksen ehtojen lisäksi Asiakas on velvollinen noudattamaan ohjelmistojen ja muiden immateriaalioikeudellisesti suojattujen kohteiden käyttöoikeus- ja lisenssiehtoja.

13.5. Mahdollisten käyttöoikeuksien puuttumisesta, päättymisestä, toimimattomuudesta, virheistä, saatavuudesta, tavoitettavuudesta tai lisenssiehtojen muuttamisesta huolimatta Asiakas on velvollinen suorittamaan leasingmaksut ja muut tämän sopimuksen mukaiset maksut Leasingyhtiölle.

13.6. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttöoikeuksien päättymisen tai puuttumisen perusteella irtisanoa, purkaa tai muutoin päättää tämän sopimuksen voimassaoloa tai esittää mitään vaatimuksia Leasingyhtiölle.

13.7. Mikäli ohjelmiston toimittaja tai lisenssinantaja ei kykene vastaamaan antamistaan sitoumuksista, Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Leasingyhtiöltä alennusta, vahingonkorvausta tai maksun palautusta eikä Asiakkaalla ole myöskään oikeutta irtisanoa tai purkaa osaksikaan tätä sopimusta.

13.8. Muilta osin tämän sopimuksen ehdot koskevat soveltuvin osin myös ohjelmistoja ja muita immateriaalioikeudellisesti suojattuja kohteita.

14 § Omistusoikeus

14.1. Leasingyhtiö omistaa leasingkohteen. Tämän sopimuksen perusteella Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta leasingkohteeseen. Leasingyhtiön niin vaatiessa Asiakas sitoutuu merkitsemään leasingkohteen siten, että se on selvästi Leasingyhtiön omaisuutta. Asiakas ei saa myydä, vuokrata, pantata tai muutoin luovuttaa leasingkohdetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle, ellei Leasingyhtiö ole antanut siihen kirjallista suostumusta.

14.2. Mikäli leasingkohde ulosmitataan tai takavarikoidaan, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Leasingyhtiölle tästä sekä esittämään tämän sopimuksen asianomaiselle ulosottomiehelle ja ilmoittamaan Leasingyhtiön omistusoikeudesta.

14.3. Asiakas on velvollinen korvaamaan Leasingyhtiölle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

15 § Leasingkohteen palauttaminen

15.1. Tämän sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan ja riskillään välittömästi palauttamaan leasingkohteen Leasingyhtiölle tämän kulloinkin osoittamaan paikkaan Suomessa. Asiakas vastaa kaikista palautuksen aiheuttamista kustannuksista ja viranomaismaksuista. Leasingkohteen tulee olla palautushetkellä leasingkohteen hyväksymishetken mukaisessa kunnossa pois lukien normaali kuluminen. Jos Asiakas ei palauta leasingkohdetta tämän kohdan mukaisessa kunnossa, Leasingyhtiö on oikeutettu korjaamaan leasingkohteen mainittuun kuntoon Asiakkaan kustannuksella.

15.2. Mikäli Asiakas ei palauta leasingkohdetta edellä tässä kohdan 1 mukaisesti, Asiakas on velvollinen maksamaan Leasingyhtiölle 1/30 sopimuskauden ajaksi sovitusta kuukausimaksusta jokaisesta päivästä, jolloin leasingkohdetta ei ole palautettu. Tämän ajan aikana Asiakkaan tästä sopimuksesta johtuvat velvollisuudet pysyvät soveltuvin osin voimassa. Jos viivästys on pidempi kuin kaksi (2) viikkoa, sopimus siirtyy automaattisesti tämän sopimuksen mukaiselle jatkosopimuskaudelle.

16 § Tiedonantovelvollisuus ja tarkastusoikeus

16.1. Asiakas sitoutuu välittömästi ilmoittamaan Leasingyhtiölle muutokset Asiakkaan toiminimessä, kotipaikassa tai yhteystiedoissa. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Leasingyhtiölle Asiakkaan henkilökohtaisessa vastuussa olevien yhtiömiesten muutokset kotipaikoissa tai yhteystiedoissa.

16.2. Leasingyhtiön pyynnöstä Asiakkaan on toimitettava Leasingyhtiölle tilinpäätös ja vuosikertomus. Leasingyhtiön pyynnöstä asiakkaan on lisäksi viipymättä toimitettava tiedot taloudellisesta ja muusta asemastaan samoin kuin toimitettava Leasingyhtiön mahdollisesti pyytämät muut tiedot.

16.3. Leasingyhtiöllä tai tämän osoittamalla taholla on oikeus tarkastaa leasingkohde ilmoittamana ajankohtana milloin tahansa.

17 § Muut ehdot

17.1. Tämä sopimus mainittuine liitteineen sisältävät kaiken, mitä Leasingyhtiö ja Asiakas ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja muut mahdolliset tahdonilmaisut. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti Leasingyhtiön ja Asiakkaan välillä ollakseen päteviä.

17.2. Tähän sopimukseen ei sovelleta irtaimen esineen vuokraa koskevia periaatteita eikä muutakaan tahdonvaltaista lainsäädäntöä siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa.

17.3. Leasingyhtiöllä on oikeus osaksi tai kokonaan siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai velvollisuutensa ja/tai leasingkohteen omistusoikeutensa kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan tulee suorittaa siirron tapahduttua kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut Leasingyhtiön osoittamalle siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Leasingyhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

17.4. Leasingyhtiön luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä Leasingyhtiötä myöhemmin vetoamaan samaan oikeuteen samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa.
17.5. Asiakas suostuu siihen, että Leasingyhtiöllä on oikeus luovuttaa tätä sopimusta ja/tai Asiakasta koskevia tietoja Myyjälle ja Grenke AG:lle (Saksan emoyhtiö) ja sen konserniin kuuluvalle muulle yhtiölle.

17.6. Myyjä ja/tai kukaan muukaan kolmas osapuoli, joka esittää tämän sopimuksen Asiakkaan allekirjoitettavaksi, ei edusta Leasingyhtiötä eikä ole Leasingyhtiön asiamies missään tähän sopimukseen liittyvässä asiassa. Leasingyhtiö ei vastaa mistään näiden tahojen antamista takuista, lupauksista ja/tai muista mahdollisista sitoumuksista. Nämä tahot eivät myöskään ole Asiakkaan edustajia tai asiamiehiä suhteessa Leasingyhtiöön.

17.7. Leasingyhtiö ei vastaa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Leasingyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota Leasingyhtiön ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Leasingyhtiö ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Leasingyhtiö on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Leasingyhtiön alihankkijan viivästys katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli viivästys johtuu Leasingyhtiön alihankkijaa kohdanneesta tässä kohdassa mainitusta ylivoimaisesta esteestä.

17.8. Leasingyhtiö ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

17.9. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lakiin sisältyvät lainvalintasäännökset. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.